“COOLMODE” เป็นสัญลักษณ์ของเสื้อผ้าลดโลกร้อน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Thailand Greenhouse Gas Management Organization - TGO) และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute - THTI) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน (Global Warming)

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาผ้าและเสื้อผ้า โดยเน้นการออกแบบการใช้เส้นใย การถักทอ และรูปแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าลดโลกร้อนภายใต้สัญญลักษณ์ “COOLMODE” ซึ่งมีคุณสมบัติสวมใส่เย็นสบาย ดูดซับเหงื่อได้ดี และรวดเร็ว ระบายความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกได้ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นรายแรกของประเทศไทย
 

คุณสมบัติพิเศษของเสื้อผ้า CoolMode
เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้
1.กระบวนการผลิตผลิตจากสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
2.คุณภาพและความคงทนมีคุณสมบัติความแข็งแรงคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก มีความคงทนของสีต่อการซัก แสง และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล
3. คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษมีผลช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ