Business Template

ร่วมงานกับPG

 

  ใบสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่สมัคร* IT SUPPORT
เงินเดือนที่ต้องการ* บาท (ไม่จำเป็นต้องมีคอมม่า)
จังหวัดที่สามารถปฏิบัติงานได้*
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ลำพูน ปราจีนบุรี
วันที่สามารถเริ่มงานได้*  (วัน/เดือน/ปี) (exp.01/05/50)
  ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า
นาย/Mr. นางสาว/Ms. นาง/Mrs.
ชื่อ-นามสกุล
Name - Lastname (Thai) *
ชื่อ-นามสกุล
Name - Lastname (English) *
วันเดือนปีเกิด *
      อายุ*     ปี
ส่วนสูง *
ซม. น้ำหนัก กก.
สัญชาติ *
เชื้อชาติ
เลขที่บัตรประชาชน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เลขที่ หมู่ที่ อาคาร
ซอย หมู่บ้าน ถนน
แขวง/ตำบล * เขต/อำเภอ *
จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์บ้าน*
อีเมล์ *
สถานภาพทางทหาร *
(เฉพาะผู้สมัครชาย)
ยังไม่เกณฑ์ทหาร   เกณฑ์ทหารแล้ว   ได้รับการยกเว้น
สถานภาพการสมรส *
โสด   สมรส   แยกกันอยู่   หย่าร้าง
  ข้อมูลการศึกษา (สูงสุด) *
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย :
วิชาเอก
ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย/ GPA :
 
ข้อมูลการศึกษา (ระดับการศึกษาต่ำกว่า 1 ระดับ) *
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย :
วิชาเอก
ปีที่จบการศึกษา เกรดเฉลี่ย/ GPA :
 
  ประวัติการทำงาน (เริ่มจากที่ทำงานล่าสุด ) *
ชื่อบริษัทและที่ตั้ง ตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน เงินเดือน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตั้งแต่ ถึง
 
 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ *
ภาษาอังกฤษ *
ระดับการพูด     การเขียน   การอ่าน   หรือ
มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ   ระดับคะแนน
ภาษาอื่นๆ
  ระดับการพูด   การเขียน   การอ่าน
  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ *
โปรแกรม    
ระดับการใช้งาน
ระดับการใช้งาน
ระดับการใช้งาน
ระดับการใช้งาน
ระดับการใช้งาน
ความสามารถในการขับขี่ * รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีทั้งสอง ไม่มี
มีใบอนุญาตขับขี่ * รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีทั้งสอง ไม่มี
มียานพาหนะส่วนตัว * รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีทั้งสอง ไม่มี
  ภาพถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครงาน *
รุปถ่ายผู้สมัคร( .jpg,.gif)  
  (รูปที่แนบขนาดต้องไม่เกิน150 กิโลไบต์ ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
เอกสารแนบอื่นๆ ( .doc,.pdf)  
  (เอกสารที่แนบขนาดต้องไม่เกิน 200 กิโลไบต์ ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
เอกสารแนบอื่นๆ ( .doc,.pdf)  
  (เอกสารที่แนบขนาดต้องไม่เกิน 200 กิโลไบต์ ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)  
  ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก*
หนังสือพิมพ์ พนักงานบริษัทฯชื่อและหน่วยงาน
อินเตอร์เน็ต/เว็ปไซต์ ตลาดนัดแรงงาน
สถาบันการศึกษา บอร์ดประชาสัมพันธ์
สอบถามโดยตรง อื่นๆโปรดระบุ
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบุคคล

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
TEL: (02) 685-6511-3 E-mail :personnel@pg.co.th