Business Template

ร่วมงานกับPG

 

 

Detail

   
กรณีกรอกใบสมัคร Online   กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ยังไม่จำเป็นต้องแนบหลักฐานใด   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     
   
กรณีกรอกใบสมัคร Online   กรณีสมัครทางไปรษณีย์
• ข้อมูลใบสมัคร มีทั้งหมด 6 ส่วน โดยเลือกเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษก็ได้

• การพิมพ์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
• ข้อมูลที่บังคับพิมพ์ ท่านต้องพิมพ์ข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบสมบูรณ์ จึงจะสามารถพิมพ์ข้อมูล ในหน้าถัดไปได้ โดยจะปรากฎเครื่องหมาย ( * ) หน้าข้อความที่บังคับพิมพ์

• ข้อมูลที่ไม่บังคับพิมพ์ ท่านสามารถกรอกข้อมูลในส่วนนี้เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน สำหรับการพิจารณาคัดเลือก

• บริษัทฯ จะพิจารณา และ ดำเนินการเฉพาะใบสมัคร ที่มีข้อมูลครบถ้วน และ สมบูรณ์เท่านั้น
  • ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครจากหัวข้อ สมัครทางไปรษณีย์ หรือ Fax เพื่อกรอกข้อมูล

• ท่านสามารถจัดทำจดหมายสมัครงาน ตามรูปแบบมาตรฐานนิยม ซึ่งต้องมีข้อมูลที่จำเป็น เช่น ชื่อ, สกุล, การศึกษา, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

• ท่านสามารถแนบเอกสาร ที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการสมัครงานของท่านได้
     
   
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบุคคล

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
TEL: (02) 685-6511-3 E-mail : jumpon@pg.co.th ,  sawita@pg.co.th