Business Template

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557
วันที่ : 20 พ.ย. 2557

 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน. 2557 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) โดย นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลดีเด่น CSR Recognition ประจำปี 2557 จากนายยุทธ วรฉัตรธาร คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม และรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม