People's Garment Public Company Limited

วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตไปกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องครบวงจร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

พันธกิจ "การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง"

  • สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่และต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
  • สร้างฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง ลงทุนขยายธุรกิจให้ครบวงจร
  • สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
  • สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม