Business Template

ประกาศเกียรติคุณ

ปี 2542 ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในฐานะ “เป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการตรวจคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการส่งออกและปฏิบัติถูกต้อง ตามมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็ก”
   
ปี 2545 ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ที่ประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน โดยสมัครใจและให้ความร่วมมือกับภาคราชการ อันเป็นประโยชน์ ในการพัฒนามาตรฐานแรงงาน
   
ปี 2547 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่นการจ้างคนพิการ” จากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับ “เกียรติบัตรและป้ายประกาศโดยโครงการโรงงานสีขาว” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ได้รับ “ใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASO
Thailand ระดับทอง”
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับรางวัล “โรงงานสีเขียวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี” จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   
ปี 2548 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน ได้รับประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการดีเด่นในวันเอดส์โลก” จากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
   
ปี 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม
   
ปี 2550

ได้รับ "เกียรติบัตรและป้ายประกาศโดยโครงการโรงงานสีขาว" ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องจากได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการ โรงงานสีขาว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550

ได้รับ "ใบรับรอง มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖" ระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยปฎิบัติเป็นไปตามมาตราฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550

ได้รับประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการดีเด่นการจ้างงานคนพิการ" จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550

   
ปี 2551 ได้รับรางวัลมาตราฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand) ประจำปี 2551 ระดับแพลตินั่ม จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน