Business Template

คณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งหน้าที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังนี้

 

คณะกรรมการบริษัท

1.  นายบุญเกียรติ    โชควัฒนา : ประธานกรรมการบริษัท
2.  นายชัยเลิศ    มนูญผล : รองประธานกรรมการบริษัท
3.  นายเจริญ    เจริญวัฒนาสุขสม : กรรมการ
4.  นางสุนันท์    นิยมในธรรม : กรรมการ
5.  นางสมพร   ติยะวิบูลย์ศิริ : กรรมการ
6.  นางธีรดา   อำพันวงษ์ : กรรมการ
7.  นายวิริทธิ์พล   ชัยถาวรเสถียร : กรรมการ
8.  นายขจรศักดิ์   วันรัตน์เศรษฐ : กรรมการอิสระ
9.  พลเอกโกญจนาท   จุณณะภาต : กรรมการอิสระ
10.  นายสันติ  บางอ้อ : กรรมการอิสระ
11.  นางนุชนาถ   ธรรมมโนมัย : กรรมการอิสระ
12.  นางช่อทิพ   ปราโมช ณ อยุธยา : กรรมการอิสระ
 นางสุวิมล   เจริญศรีชัย : เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

1.  นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายสันติ บางอ้อ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.  นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา : ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.  นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา : กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3.  นางสุนันท์ นิยมในธรรม : กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา

1.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา : ประธานกรรมการสรรหา
2.  นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ : กรรมการสรรหา
3.  นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.  พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.  นายชัยเลิศ มนุญผล : กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.  นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม : กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.  นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ : กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.  นางสุวิมล เจริญศรีชัย : กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.  นายสันติ บางอ้อ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.  นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม : กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.  นางสุนันท์ นิยมในธรรม : กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4.   นางสุวิมล เจริญศรีชัย : กรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร

1.  นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม : ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2.  นางสุนันท์ นิยมในธรรม : รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3.  นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร : กรรมการบริหาร
4.  นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล : กรรมการบริหาร
5.  นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ : กรรมการบริหาร
6.  นางณัฐชพันธ์พร สุนทรวิเศษ : กรรมการบริหาร
7.  นางกัลยาณี จันทรพิกุล : กรรมการบริหาร
8.  นางพจมาลย์ อิงคณิสาร : กรรมการบริหาร
9.  นางสุวิมล เจริญศรีชัย : กรรมการบริหาร
10.  นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ : กรรมการบริหาร