People's Garment Public Company Limited
         คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียน โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งแก่กิจการ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบายในการบริหารงานบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มอบให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

 

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
มีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย   จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
             ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
             1.      กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ  จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ   และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน  ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
             2.      กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน   ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
             3.      ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน    
             4.      ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
             5.      ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้  และทันเวลา  ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
             6.      ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน        7.            ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  ผู้มีส่วนได้เสีย  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม 8.            มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
             9.      ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
             10.   ต่อต้านการทุจริต   การคอร์รัปชั่น   ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

             11.   ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล  โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
หลักการกำกับดูแลกิจการ

1.     สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
                   1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  ไม่มีการกระทำใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น    โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม   ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นรายย่อย   หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน    ทั้งสิทธิพื้นฐานของ ผู้ถือหุ้น  สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา  และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
                   1.2  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
                   1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่  และวาระการประชุม   โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม   รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
                   1.4  คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
                   1.5 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ   ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล  และมีการใช้บัตรลงคะแนน  รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
                   1.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น    พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
                   1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น     โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม  ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำถามคำตอบ ไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.     การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
                    2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน  เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
                    2.2  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน     โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้  และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
                    2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
                    2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.5คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้าโดยได้จัดทำฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่
                    2.6  คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร  และพนักงาน  ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน  ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
                    2.7 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร   รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ   ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3.     การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
                   3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึง  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
                   3.2  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม  โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
                   3.3 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
                   3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส  ในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4.     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
                    4.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา  ตามกฎหมาย  และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี  และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท  โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมกัน
        4.2  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5.         ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of The Board)
                   5.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  ประกอบด้วย  บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ  และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่  มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                   5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนิยามกรรมการอิสระ  อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
                   5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
                   5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ  โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่  เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
                   5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น  ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
                   5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท  เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย  และตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย  หรือบัญชี   หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
                   5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
                   5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์  และพันธกิจของบริษัท   เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร  และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
                   5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้  กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
                   5.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี  ซึ่งในการพิจารณาวาระต่างๆจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น    โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
                   5.11 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
                   5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
                   5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น   โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
                   5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด   และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา  หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก  โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
                   5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ  มีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                   5.16 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน  ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
                   5.17 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
                   5.18 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                   5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท
โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
                   5.20 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
                   5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
                   5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคณะ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
                   5.23 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
                   5.24  คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็น
ครั้งแรก
                   5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
                   5.26 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.   ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
      1.1    ผู้ถือหุ้น
                คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ   ระมัดระวัง   ซื่อสัตย์   สุจริต    เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้
                1.      เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
                2.      ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อ
ผู้ถือหุ้น  อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
                3.      มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
                4.      รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  ทั้งสารสนเทศ
ที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี   และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์     ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ  ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
                5.      จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
                6.      เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
                7.      เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้น
                8.      เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
                9.      อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน  เวลา สถานที่ และวิธีการ  ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น     รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
                10.    ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ  ด้วยความมีเหตุมีผล    และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
                11.    ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

      1.2    ลูกค้า
                คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไป
สู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ดำเนินธุรกิจด้านผลิต  จำหน่ายสินค้า  และบริการ  ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                2.      ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น  พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
                3.      ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และไม่กระทำการใดๆ   ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
                4.      ไม่เรียก  รับ  หรือยินยอมที่จะรับ   ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
                5.      ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
                6.      จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร   เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท   และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

      1.3    คู่ค้า
                คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)      ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม  เสมอภาค  และเคารพซึ่งกันและกัน
                2.      รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
                3.      สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน   แลกเปลี่ยนความรู้   ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ  เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
                4.      ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
                5.      ไม่เรียก  รับ  หรือยินยอมที่จะรับ  ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด  ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

 

      1.4    คู่แข่ง
                คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย    โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม    โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
                2.      ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

      1.5    เจ้าหนี้
                คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
                2.      ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
                3.      บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
                4.      เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา 
                5.      ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง  ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

      1.6    พนักงาน
                คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
               1.      ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
                2.      ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
                3.      ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน   ไม่เลือกปฏิบัติ   ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ  สีผิว
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
               4.      สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
                5.      ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
               6.      ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงาน

               7.      จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน   อาทิ  การรักษาพยาบาล  กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นต้น
               8.      เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร  เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน   ซึ่งข้อเสนอ
ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
               9.    จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน
โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
               10.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

      1.7    ชุมชนและสังคม
                คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม   ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี   โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
               1.      ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง   และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและ
สังคม
               2.      ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม     ให้เกิดขึ้นในบริษัทและ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
                3.      กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม  อันเนื่องมาจาก
การดำเนินงานของบริษัท
               4.      ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
                5.      ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ในการพัฒนาชุมชน
               6.      ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
                7.      สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
                8.      สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง 
โปร่งใส  เป็นธรรม

      1.8    สิ่งแวดล้อม
                คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
               1.      ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   โดยคำนึงถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
                2.     สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ   เกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
                3.      ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
                4.     ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัด
และฟื้นฟู   การทดแทน   การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
               5.      มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain)  ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
               6.      ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      1.9    ภาครัฐ
                คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ  โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้
             1.      ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ  อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
             2.      ดำเนินการอย่างถูกต้อง  เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
                3.      สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
                4.      ปฏิบัติตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ    ในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

2.   ความขัดแย้งของผลประโยชน์
                คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์       โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ  เป็นธรรม สมเหตุสมผล  มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ     โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                2.      ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย   โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท  รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์  หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
                3.      กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                4.      กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
                5.      กำหนดให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร   รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
                6.      ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล   หรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ  หรือได้รับทราบต่อบุคคล
ภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
                7.      การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความ
ลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล    และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย            
3.   การเลี้ยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ
                คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม  การเลี้ยงรับรอง  การรับ  หรือการให้ของขวัญ  หรือการรับการเลี้ยงรับรอง        ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ  เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม  โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ไม่รับ  หรือให้ของขวัญ  ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด    หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง  ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
                2.      กรณีได้รับมอบหมาย      หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน  สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น  การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
                3.      กรณีที่ตัวแทน  คู่สัญญา  หุ้นส่วน  หรือผู้อื่นใด  ที่ต้องการให้ของขวัญ  ของกำนัล  หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท  ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
                4.      ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม  

4.   การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
                คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย  ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น   โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต
                2.      จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม   เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต   การคอร์รัปชั่นต่างๆ
                3.      ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน   กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
                4.      ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลภายนอก  เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
                5.      จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
                6.      จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง  และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
5.   การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
                คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย   ข้อบังคับ  และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา        
                2.      ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
                3.     เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
                4.      ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัท     และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท   ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6.   การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
                คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน  โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
                2.      ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
                3.      ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด  ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
                4.       จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร      เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7.   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย   กฎระเบียบ   และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน       โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผล
กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน  คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

                2.      สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน    โดยกำหนดระเบียบ   วิธีปฏิบัติ  และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง        ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม  วิธีการทำงานที่ปลอดภัย  รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
                3.      มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน    โดยจัดทำ   ฝึกซ้อมและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท  พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
                4.      สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร     ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1.   ความรับผิดชอบในหน้าที่ 
                คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี       ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียว
กันภายใต้กรอบจรรยาบรรณ  และดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวัง  รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จึงได้กำหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
                กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
                1.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  ซื่อสัตย์ สุจริต  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
                2.      ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
                3.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง   โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
                4.      ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
                5.      ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท   กรรมการบริษัท  และผู้บริหาร   รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
                6.      ห้ามกรรมการบริษัท  และผู้บริหาร  ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง  1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
                7.      กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                8.      มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

                พนักงาน
                1.      สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ       เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
                2.      ปฏิบัติตามกฎหมาย   นโยบาย   ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน   ระเบียบและประกาศต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง
                3.      ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท   อัธยาศัยอันดีงาม   และการบริการที่เป็นเลิศ   รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
                4.      รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5.     ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า  ผู้เกี่­ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัท  เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
                6.      ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
                7.      ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม  ช่วยเหลือ  สามัคคี  และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน   เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน 
                8.      ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี   ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง   รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
                9.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  ซื่อสัตย์  สุจริต  ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง  หรือผู้อื่น  โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
                10.   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง   ไม่ประมาทเลินเล่อ   จนเป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายต่องาน  หรือทรัพย์สินของบริษัท
                11.    ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี   ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม  หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย  ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.   การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
                กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท  และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
                1.      ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล
ภายนอก
                2.     ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย   ชํารุด     หรือนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมือน
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
                3.      ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
                4.      ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิด  สอดแนม  แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น  หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ  อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร  และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
                5.      ใช้อีเมล์และอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
                6.      เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ  ของบริษัท
                7.      ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลงหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
                8.      รายงานต่อผู้บังคับบัญชา   เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ    หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
                9.      ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย   หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว  พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3.   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
                คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส    หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย  การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท  ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ   หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม       โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด
                บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
                มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
                1.      ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้   หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย  หรือความเสียหาย
                2.      บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ  และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน   โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน    รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4.   การวินิจฉัยข้อสงสัย 
                ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   เพื่อให้รับทราบเข้าใจ   และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้  หากจรรยาบรรณที่­กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย  ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้   ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น  ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  เป็นที่สิ้นสุด
---------------------------------------------

             หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ฉบับนี้    ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป