People's Garment Public Company Limited
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2523 ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น Arrow, Lacoste, Elle และ Bsc เป็นต้น บริษัทมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในปี 2531 บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 96 ล้านบาท

บริษัทมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตไปยังส่วนภูมิภาค โดยก่อตั้งโรงงานอีก 3 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น

จากการที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมุ่งเน้นตั้งแต่ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุกระดับ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2549 ได้ประเมินผลให้บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีมากต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากผลการประเมินดังกล่าวย่อมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากยิ่งขึ้น