People's Garment Public Company Limited

ภาพรวมองค์กร

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2523 ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำ ชุด Uniform ชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา และผ้าถัก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล ที่ได้รับลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น Arrow, Elle, Arena, Felix Buhler, Mizuno, Lecoq, Streamline และ Bsc บริษัทมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในปี 2531 บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 96 ล้านบาท

บริษัทมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตไปยังส่วนภูมิภาค โดยก่อตั้งโรงงานอีก 3 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น

จากการที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมุ่งเน้นตั้งแต่ฝ่ายจัดการตลอดจนพนักงานทุกระดับ ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจบรรษัทภิบาลบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2549 ได้ประเมินผลให้บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินดีมาก จากผลการประเมินดังกล่าวย่อมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พัฒนากระบวนการผลิตควบคู่กับคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ : บริษัท ไม่มี บริษัทย่อย บริษัทร่วม

มาตรฐานด้านคุณภาพ

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men’s Wear Ladies’s Wear, Swimwear, Children’s Wear and Knitting)


ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)


ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบ ด้านสังคมและด้านแรงงาน (WRAP) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)


บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลัก จริยธรรมและคุณธรรม ( Code of conduct ) ของลูกค้า PHILLIPS-VAN HEUSEN (PVH) โดยการรักษามาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งด้านความปลอดภัย ของพนักงานและด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี2560 เป็นต้น ไปมุ่งเน้นให้บริษัทใช้พลังงานทดแทน และลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม


บริษัทได้ให้ความ ร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ( Code of conduct ) ของลูกค้า Dr. Matents ซึ่งมุ่งเน้นการปฎิบัติที่ดีต่อแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในประเทศและแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะการดูแลแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายแรงงานไทย รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ในการทำงานของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม


บริษัทได้ให้ความ ร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า Peter Millar โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรักษามาตรฐานด้านแรงงาน สภาพการทำงานที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเน้น การสื่อสารระบบงานต่างๆภายในองค์กรให้พนักงาน ทั่วทั้งองค์กรทราบขั้นตอนการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หลักการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม นำองค์กรสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “ การกำกับดูแลกิจการที่ดี” รวมถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมข้อปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน และกำหนดให้มีการทบทวน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและกฏระเบียบต่าง ๆ


มาตรฐานด้านผลิต

บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องครบวงจร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม