Business Template

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

  คู่มือ การกำกับดูแลกิจการ
 
    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 
    หลักการกำกับดูแลกิจการ
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
    จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
  3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ
  4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
  5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
  7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
  1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
  2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
  3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
  4. การวินิจฉัยข้อสงสัย
    นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
    คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฎิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
    หนังสือแจ้งคู่ค้า “ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ”