Business Template

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดประเพณีประจำปี 2560 มีดังต่อไปนี้


1. วันจันทร์ที่ 2 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่่
2. วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา
3. วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน วันจักรี
4. วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5. วันศุกร์ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7. วันพุธที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
8. วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
9. วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
10. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
11. วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
12. วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
13. วันอังคารที่ 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา