People's Garment Public Company Limited
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2560
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ประจำปี 2556
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2555
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
  การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ใบแทรก ประชาสัมพันธ์งาน SAHA Group Fair วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2554
  0. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2554
  1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
  3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  12. สารบัญ
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2553
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
  ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
     
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
     
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
     
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
     
  การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2552
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  แบบฟอร์มลงทะเบียน
  Registration form
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
     
  แจ้งการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2551
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  แบบฟอร์มลงทะเบียน
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     
  มติคณะกรรมการการจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
  รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
     
  มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
     
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
     
  หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2550
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2549
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26