People's Garment Public Company Limited
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
   
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
     
  มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2564
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
   
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
     
  มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2563
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  การใช้รหัสคิวอาร์(QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
   
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2562
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  การใช้รหัสคิวอาร์(QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
  แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2560
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2559
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2557
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ประจำปี 2556
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2555
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
  การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
  ใบแทรก ประชาสัมพันธ์งาน SAHA Group Fair วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2554
  0. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2554
  1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
  3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  12. สารบัญ
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2553
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
  ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
  สารบัญ
     
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
     
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
     
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
     
  การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2552
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  แบบฟอร์มลงทะเบียน
  Registration form
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
     
  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
     
  แจ้งการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
     
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2551
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  นิยาม “กรรมการอิสระ”
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  แบบฟอร์มลงทะเบียน
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     
  มติคณะกรรมการการจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
  รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
     
  มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
  ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
     
  มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
     
  หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2550
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
     
หนังสือเชิญประชุม ประจำปี 2549
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26