Business Template

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ


กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%
สัญชาติไทย
886
95,280,000
99.25
30
57,535,076
59.93
856
37,744,924
39.32
สัญชาติต่างด้าว
1
720,000
0.75
1
720,000
0.75
0
0
0.00
รวม
887
96,000,000
100.00
31
58,255,076
60.68
856
37,744,924
39.32


กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%
จำนวนราย
จำนวนหุ้น
%

ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%

23
78,644,550
81.92
9
56,505,032
58.86
14
22,139,518
23.06
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
760
17,354,463
18.08
20
1,750,024
1.82
740
15,604,439
16.26
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
104
987
0.00
2
20
0.00
102
967
0.00
รวม
887
96,000,000
100.00
31
58,255,076
60.68
856
37,744,924
39.32


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

%

1. บมจ.ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

13,484,000

14.046

2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

13,228,666

13.780

3. บมจ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

8,450,000

8.802

4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด

7,290,000

7.594

5. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

5,256,666

5.476

6. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

5,040,000

5.250

7. นายสำเริง  มนูญผล

4,800,066

5.000

8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด

4,430,533

4.615

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

3,175,167

3.307

10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

2,562,933

2.670