People's Garment Public Company Limited

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย"

บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องครบวงจร ให้เกิดความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลัก เพื่อสร้างฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง และเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

พันธกิจ "การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง"

  • มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษ ,ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและลูกค้า
  • มุ่งมั่นเป็น One Stop Service สำหรับสินค้าบุรุษ
  • สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์