ผลิตภัณฑ์ของเรา

"การรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความสำคัญเป็นหลักในกระบวนการสร้างสินค้าของเรา ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา การผลิต และควบคุมคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะส่งต่อความเชี่ยวชาญ ความซื่อสัตย์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน" 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน ได้แก่การอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปริมาณขยะและใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมุ่งสื่อสารให้เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

ลดการปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 384 Ton CO2

รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่

ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น และการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่

พลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานทั้ง2สาขาเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 978,630 kWh