เกี่ยวกับเรา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )

เริ่มดำเนินธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าในปี พ.ศ. 2523 โดยผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดเด็ก ยูนิฟอร์ม และชุดว่ายน้ำ ที่มีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ARROW, BOBBY JONES, BEVERLY HILLS POLO CLUB, BSC, CALVIN KLIEN, ELLE, LACOSTE, LE COG SPORTIF, MIZUNO, PETER MILLAR and อีกมากมาย บริษัทฯ ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2531 บริษัท ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปลี่ยนเป็น บริษัท พีเพิลการ์เมนท์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2537 ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาท ฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ต่อมาขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคตามการก่อสร้างโรงงานในจังหวัดลำพูนนิคมอุตสาหกรรม และสหพัฒน์ในกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนแก่ทั้งสองแห่ง เนื่องจาก บริษัท เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและตรวจสอบได้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำรวจแนวทางการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท จดทะเบียนประจำปี พ.ศ. 2549 และประกาศให้ บริษัท พีเพิลการ์เมนท์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในรายชื่อปี พ.ศ. 2549 บริษัท ชั้นนำระดับควอร์ไทล์ซึ่งอยู่ในนั้นเป็นปีที่สามติดต่อกัน ผลจากการสำรวจดังกล่าวทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสายตาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากขึ้นและถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท  

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าของประเทศไทย”

บริษัทกำกับดูแลและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารและจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 40 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักเสริมสร้างฐานธุรกิจและรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทเต็มใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอที่ดีที่สุด

 

พันธกิจ

“การเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าให้องค์กรให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและสม่ำเสมอ”

  • มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้า,ชุดกีฬา ยูนิฟอร์ม และชุดว่ายน้ำให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับบริษัทและลูกค้า
  • มุ่งมั่นเป็น One Stop Service สำหรับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม
  • สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และ ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

PG Core Values


T = การทำงานเป็นทีม
“งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จของงาน”
ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา (ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์)

PG Core Values


E = ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จของงาน”
ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา (ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์)

PG Core Values


A = ความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน
“งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จของงาน”
ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา (ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์)

PG Core Values


M = การมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์
“งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี การประสานพลังใจและพลังความคิดของทีมงานที่ดีนำมาซึ่งความสำเร็จของงาน”
ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา (ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์)

รางวัล

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ

นายชัยเลิศ มนูญผล

รองประธานกรรมการบริษัท

นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

กรรมการ

นางสุนันท์ นิยมในธรรม

กรรมการ

นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ

กรรมการ

นางธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการ

นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

กรรมการ

นายพีรนาถ โชควัฒนา

กรรมการ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสันติ บางอ้อ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.กฏบัตร คกก. บริษัท
2.เอกสารแนบกฎบัตร คกก.บริษัท
3.กฏบัตร คกก. ตรวจสอบ
4.กฏบัตร คกก.กำหนดค่าตอบแทน
5.กฏบัตร คกก. สรรหา
6.กฏบัตร คกก. บริหารความเสี่ยง
7.กฏบัตร คกก. กำกับดูแลกิจการ
8.กฎบัตร คกก.บริหาร